โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1599 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1599 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1599 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1599 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1599 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร ดร.ชญารัศมิ์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร

           องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (Disruptive  Technology) ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดขององค์กร องค์กรจะมีกลยุทธ์การปรับตัวและพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้

            บุคลากร (PEOPLE) ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะสำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะตอบโจทย์และเร่งขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน การสรรหาและคัดเลือกเป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุดต่อการได้มาซึ่งคนที่ใช่สำหรับองค์กร คือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะตรงกับความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ดังนั้นกระบวนทัศน์ แนวคิดกระบวนการ และแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลโดยตรงให้องค์กรได้คนที่ใช่จริง ที่จะมารองรับและสร้างเสริมสมรรถนะองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้อย่างแท้จริง

 

เนื้อหาหลัก

ü ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเศรษฐกิจ Digital กับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ü กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

ü แนวคิด กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการได้มาซึ่งคนที่ใช่ให้องค์กร

ü คุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นที่นักสรรหา (Professional Recruiters) ต้องมี

ü การวางแผนการสรรหาและคัดเลือก

ü การสร้างคำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะ พฤติกรรม แรงจูงใจ ทักษะการบริหารองค์กร และการบริหารคน การเป็นผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ การสื่อสาร พร้อมตัวอย่างคำถาม

ü เทคนิคในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้คนที่องค์กรต้องการ

ü เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคัดเลือกคนที่ใช่

ü การจัดทำใบประเมินผู้สมัครเพื่อการคัดเลือก

ü ข้อคำถามที่สมควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรถาม  พร้อมตัวอย่างคำถาม

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ü ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวขององค์กรภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มีมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์กร

ü สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการคัดเลือกได้มาซึ่งคนที่ใช่อย่างมีประสิทธิภาพ

ü การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือก

ü การพัฒนาช่องทางและเครื่องมือ การสรรหาเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้สมัครได้

ü เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับที่องค์กรต้องการจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ü เทคนิคการสร้างใบประเมินสรรหาคัดเลือกเพื่อความมั่นใจได้คนที่ใช่จริง

ü การเป็นนักสรรหาอย่างมืออาชีพ

 

 วิทยากรดร.ชญารัศมิ์  ทรัพยรัตน์ 

         ปัจจุบัน  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง , อาจารย์ (Lecturer) ประจำหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย  วิทยากรบรรยาย สาขาหลักที่สอนได้แก่การบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง  การพัฒนาองค์การ การบริหารสายอาชีพ การบริหารขีดสมรรถนะการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ หรือที่เกี่ยวข้อง  และที่ปรึกษา (Coaching)        

 

ผู้ชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Generalist)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถความเป็นวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล  (Professional Human Resource Accreditation – PHR) โดยสถาบันการจัดการงานบุคคล  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) พ.ศ. 2554 ทักษะและความสามารถในองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์หรือการทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Competencies)ในยุคใหม่

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills